Danh sách giáo trình

29/06/2021 16:15:08 | Người đăng tin: ntntrang

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH

TT

Tên sách/giáo trình

Nhà

xuất bản

Năm

xuất bản

Giảng viên

Trách nhiệm

tham gia

1

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2020

Hồ Vũ Khanh

Thành viên

2

Treatment engineering for soil pollution

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

2020

Hồ Vũ Khanh

Thành viên

3

Thống kê sinh học

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

2021

TS. Danh Mô

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trang

ThS. Nguyễn Thị Kim Phước

Tác giả

Thành viên

Thành viên

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN