Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2019

25/03/2021 10:22:35 | Người đăng tin: vvlong

STT

Họ và tên

Tên đề tài

Cấp thực hiện

1

Bùi Xuân Khanh

 Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch thủy phân trùn quế đến   tốc độ tăng trọng gà ác nuôi thương phẩm

Trường

2

Bùi Xuân Khanh

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến quá   trình sinh trưởng một số loài cây rừng ngập mặn trên bãi   bồi ven biển tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Huyện

3

Huỳnh Văn Tiền

 Nghiên cứu đa dạng di truyền giống cá Butis và đặc điểm   sinh học của loài B. humeralis và loài B. koilomatodon ở   vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ