Tổng quan về Khoa Tài nguyên - Môi trường

01/05/2020 22:26:47 | Người đăng tin: vvlong
Khoa Tài nguyên - Môi trường là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kiên Giang, được thành lập theo Quyết định số: 02/QĐ-ĐHKG ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc thành lập Khoa Tài nguyên - Môi trường, hiện nay khoa có 02 bộ môn: Bộ môn Tài nguyên và Bộ môn Môi Trường

     

1. Giới thiệu chung
Khoa Tài nguyên - Môi trường có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: sinh học, vi sinh học, khoa học đất; các phương pháp sử dụng, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; các lĩnh vực khác liên quan đến Môi trường và các hoạt động khác được Hiệu trưởng phân công. Hiện nay Khoa Tài nguyên - Môi trường đang đào tạo các chuyên ngành:

        - Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (chuyên ngành: Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Công nghiệp và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Biển và ven bờ)

         - Quản lý Tài nguyên và Môi trường (chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường Du lịch và Quản lý Tài nguyên và Môi trường Đất đai)

Trong thời gian tới Khoa Tài nguyên - Môi trường dự kiến mở các ngành:

         - Khoa học đất

         - Quản lý đất đai

Địa chỉ liên hệ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang

         - Facebook: https://www.facebook.com/khoatainguyenmoitruongkgu

         - Zalo: 035 6624622

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1 Chức năng: Tham mưu và chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên môn của Khoa; các hoạt động khác được hiệu trưởng phân công.

2.2 Nhiệm vụ:

   - Quản lý cán bộ, giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;

  - Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa;

  - Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, người lao động khác trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.