Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam

30/03/2021 10:58:00 | Người đăng tin: ntntrang
Công ty Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có nhu cầu tuyển dụng (chi tiết có file kèm theo). Địa bàn làm việc: - Huyện U Minh Thượng, công việc đo đạc địa chính; - Huyện Hòn Đất và huyện Kiên Lương, công việc đăng ký đất đai cấp giấy CNQSDĐ.