BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2022

24/05/2020 14:11:37 | Người đăng tin: admin
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kiên Giang. Đoàn khoa Tài nguyên – Môi trường đã tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn khoa Tài nguyên – Môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2022 vào ngày 28 tháng 9 năm 2019. Đại hội đã diễn ra và thành công tốt đẹp và đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 bao gồm các đồng chí sau:

  1. Đ/c: Hồ Vũ Khanh                                             Chức vụ: Bí thư
  2. Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Trang                            Chức vụ: Phó Bí thư
  3. Đ/c: Nguyễn Hoàng Thiên                                 Chức vụ: Ủy viên
  4. Đ/c: Trịnh Hằng My                                          Chức vụ: Ủy viên
  5. Đ/c: Nguyễn In Đô                                            Chức vụ: Ủy viên
  6. Đ/c: Phạm Thị Thúy Hằng                                Chức vụ: Ủy viên
  7. Đ/c: Danh Tiền                                                  Chức vụ: Ủy viên