Các ngành đào tạo của Khoa Tài nguyên - Môi trường

12/03/2021 17:10:31 | Người đăng tin: ntntrang

Khoa Tài nguyên - Môi trường hiện nay đang đào tạo 02 ngành chính bao gồm:

- Công nghệ kỹ thuật môi trường, chuyên ngành gồm

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường biển và ven bờ

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường công nghiệp

- Quản lý Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành gồm

+  Quản lý Tài nguyên và Môi trường du lịch

+ Quản lý Tài nguyên và Môi trường đất đai