Lý lịch khoa học ThS Nguyễn Thị ngọc Trang

22/03/2021 21:31:23 | Người đăng tin: ntntrang

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Trang              

Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1993                    

Quê quán: Nghệ An                                    

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2016, Việt Nam

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại Học Kiên Giang

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Kiên Giang

Điện thoại liên hệ: 

E-mail: ntntrang@vnkgu.edu.vn