Lý lịch khoa học ThS Nguyễn Thị Kim Phước

22/03/2021 21:24:53 | Người đăng tin: vvlong

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Phước                                      

Ngày, tháng, năm sinh:23/4/1989 

Quê quán: Thái Bình                                                

Học vị cao nhất:Thạc sĩ                      

Đơn vị công tác: Khoa tài nguyên – Môi trường

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Tài Nguyên – Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02973 684 555           DĐ: 0914 603 442

E-mail: ntkphuoc@vnkgu.edu.vn