Danh sách công trình nghiên cứu khoa học đã công bố cập nhật lần 1 - 2021

27/06/2021 18:33:55 | Người đăng tin: ntntrang
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Tác giả

1

Đánh giá tính tổn thương đối với đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu cho các tỉnh ven biển Đông Đồng bằng sông Cửu Long

2017

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu.

ThS Trần Hồng Điệp

2

Ứng dụng phân tích đa tiêu chí trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2018

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp.

ThS Trần Hồng Điệp

 

Đa dạng sinh học hệ thực vật trên các núi đá vôi Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

2017

Tuyển tập Hội nghị Khoa học Toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 7

ThS Nguyễn Thị Kim Phước

 

Thực trạng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vùng ĐBSCL tại một số trường đại học

2019

Tạp chí khoa học Cần Thơ – Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

ThS Nguyễn Thị Kim Phước

 

Đánh giá khả năng hấp thụ đạm, lân trong nước thải sau bể tự hoại của cây Phát Lộc (Dracaena sanderiana)

2020

kỷ yếu hội thảo Quốc gia năm 2019 “Tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu”

ThS Nguyễn Thị Kim Phước

 

Assessment of Groundwater Level and Quality: A Case Study in O Mon and Binh Thuy Districts, Can Tho City, Vietnam

2016

Naresuan University Engineering Journal Vol.11 Supplement 1

ThS Đặng Thị Hồng Ngọc

 

Effectiveness of groundwater exploitation  and usage management policies in O Mon District" 

2016

Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một số 6 (31) - 12 - 2016

ThS Đặng Thị Hồng Ngọc

 

"Nghiên cứu tài nguyên và môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000 - 2015, định hướng nghiên cứu đến năm 2020"  có mã ISSN 1859-025X

2018

Tạp chí Khoa học Cần Thơ

ThS Đặng Thị Hồng Ngọc

 

Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetat cây Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Sm.)

2012

Tạp chí Dược Học, ISSN: 0866-7861  T.52, S.2 (2012)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Khảo sát thành phần hóa học của cây Gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Sm.)

2012

Tạp chí Dược Học, ISSN: 0866-7861  T.52, S.12 (2012)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Các Glucuronid tritecpen saponin từ lá chân chim không cuống quả Schefflera sessiliflora De P.V. và hoạt tính ức chế enzyme α - glucosidas

2016

Tạp chí Hóa học, 0866 – 7144, 2e (54), (2016).

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Các acid triterpen từ lá thiết đinh cà ná Markhamia stipulata var. Canaense v.s. Dang

2017

Tạp chí Hóa học, 0866 – 7144, 5e34, (55), (2017).

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Cytotoxic cycloartane triterpenoids from the leaves of Markhamia stipulata var. canaense

2017

Phytochemistry letters, 1874 -3900, 251-254, (22), (2017), (SCI)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Các flavonoid từ lá thiết đinh cà ná Markhamia stipulata var. Canaense V.S. Dang

2018

Tạp chí Hóa học, 0866 – 7144, 56(3E12), (2018)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Phytochemical constituents of n-hexane extract from the leaves of markhamia stipulata var. Canaense v.s. Dang

2018

Tạp chí hóa học, 0866 – 7144, 56 (4E), (2018)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Flavonoids and iridoid from the leaves of stereospermum binhchauensis v.s. Dang

2018

Tạp chí hóa học, 0866 – 7144, 56 (4E), (2018)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Phytochemical constituents of n-hexane extract from the leaves of
Stereospermum binhchauensis V.S. Dang

2018

Tạp chí hóa học, 0866 – 7144,  56(6E1), (2018)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Natural compounds from Elaeocarpus hygrophilus Kurz

2018

Tạp chí hóa học, 0866 – 7144, 56(6E2) (2018).

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Markhacanasin C, cycloartane triterpenoid from
the leaves of Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang

2019

Natural product research, 1478-6427, 174-179, 33 (2), (2019) (SCIE)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Markhasphingolipid A, new phytosphingolipid
from the leaves of Markhamia stipulata var.
canaense V.S. Dang

2019

Natural product research, 1478-6427, (doi.org/10.1080/14786419.2018.1561686)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Cytotoxic activity and phytochemical composition
of Stereospermum binhchauensis V.S. Dang leaves

2019

Natural product research, 1478-6427,

(doi.org/10.1080/14786419.2019.1585847)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Các friedelan và glutinan tritecpen từ cây đại cán bidoup Marcrosolen bidopesis Tagane & V.S.Dang

 

2019

Tạp chí hóa học, 0866 – 7144, 57(6E1,2), 89-92

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Các diarylheptanoid và dẫn xuất ellagic acid từ cây Đại Cán Tam sắc Macrosolen Tricolor (L.) Dans.

 

2019

Tạp chí hóa học, 0866 – 7144, 57(6E1,2), 93-96

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Macrotricolorin A, a new diarylpropanoid from the
Vietnamese plant Macrosolen tricolor (Lecomte)
Danser

2020

Natural Product Research, 1478-6427, (doi.org/10.1080/14786419.2020.1771710)

TS Ngô Trọng Nghĩa

 

Hướng dẫn kỹ thuật trồng Mấm đen (Avicennia officinalis) & Mấm trắng (Avicennia alba Blume)

2019

Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

ThS Bùi Xuân Khanh

 

Quy trình sản xuất dịch thủy phân Trùn Quế và hiệu quả của dịch thủy phân Trùn Quế (Perionyx exeavatus) đến tốc độ tăng khối lượng gà ác (Gallus gallus Domesticus Brisson) nuôi thương phẩm.

2020

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp

ThS Bùi Xuân Khanh

 

Genetic Characteristics and Nine Trial Species Growing Forests in The Coastal Alluvial Soil in The South-West of The Mekong River Delta in Vietnam.

2020

Journal of Advancements in Plant Science

ThS Bùi Xuân Khanh

 

Ảnh hưởng của biện pháp tưới khô-ngập xen kẽ đến một số tính chất hóa học đất và năng suất lúa trên nền đất nhiễm mặn tại huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu

2016

Tạp chí Khoa học đất Việt Nam

Số 47, trang 26-31

TS Vũ Văn Long

 

Ảnh hưởng của bón giảm lượng phân lân đến lân dễ tiêu trong đất và năng suất lúa trên vùng đất trồng lúa ba vụ tại huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu

2016

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Số 43b, trang 61-67

TS Vũ Văn Long

 

Ảnh hưởng của luân canh cây trồng cạn trên nền đất trồng lúa ba vụ đến khả năng cung cấp lân của đất

2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 3+4, trang 97-101.

 

TS Vũ Văn Long

 

Sự hấp phụ P của đất trong điều kiện bón giảm lân dài hạn trên một số vùng đất trồng lúa ba vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2018

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số 6, trang 81-87

TS Vũ Văn Long

 

Đánh giá khả năng cung cấp lân của đất áp dụng phương pháp khuếch tán qua màng trên một số vùng đất canh tác lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long

2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tập 60, Số 7, trang 42-47

TS Vũ Văn Long

 

Ứng dụng phân tích đa tiêu chí trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2018

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Số 54, trang 202-210.

 

TS Vũ Văn Long

 

Ảnh hưởng của luân canh lúa-dưa hấu đến độ hữu dụng của đạm, lân trong đất và năng suất lúa trên nền đất phèn tại tỉnh Hậu Giang

2018

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

Số 54, trang 235-240.

 

TS Vũ Văn Long

 

Áp dụng kết hợp bón giảm phân lân và tưới nước tiết kiệm-Giải pháp giảm chi phí sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu trong thâm canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

2018

Kỷ yếu Hội nghị KHCN chuyên ngành Trồng trọt, BVTV giai đoạn 2013-2018

Trang 294-302

TS Vũ Văn Long

 

Khả năng đệm lân của đất và nguy cơ rửa trôi lân trong điều kiện bón giảm phân lân dài hạn trên vùng canh tác lúa ba vụ ở Đồng bằng sông Cửu Long

2019

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 17 (2): trang 150-156.

 

TS Vũ Văn Long

 

Khả năng đệm lân của đất và nguy cơ rửa trôi lân trong điều kiện bón giảm phân lân dài hạn trên vùng đất phèn canh tác lúa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

2019

Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, Số 57, trang 27-31.

 

TS Vũ Văn Long

 

Đặc điểm hình thái và một số tính chất hóa học của nhóm đất phù sa được bồi (Fluvisols) và phù sa cổ (Plinthosols) tại Đồng bằng sông Cửu Long

2019

Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, số 57, trang 16-21.

 

TS Vũ Văn Long

 

Đặc điểm hình thái phẫu diện và tính chất vật lý, hóa học của một số nhóm đất canh tác lúa tại Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Số 10, trang 54-61.

 

TS Vũ Văn Long

 

Đánh giá ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và phương pháp ủ giống đến sự sinh trưởng và năng suất lúa trên đất phù sa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2019

Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, Cần Thơ, 5/12/2019

TS Vũ Văn Long

 

Đánh giá thích nghi đất đai cho các mô hình canh tác lúa tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2020

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ. 56 (Số chuyên đề: Khoa học đất): 153-158.

 

TS Vũ Văn Long

 

Đặc điểm hình thái phẫu diện và tính chất đất của một số nhóm đất canh tác lúa tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

2020

Tạp chí Khoa học đất Việt Nam, Số 61, 12-17

TS Vũ Văn Long

 

Phân lập và đánh giá khả năng phân hủy lá mía của các dòng vi khuẩn trong đất phèn trồng mía ở Đồng bằng sông Cửu Long

2021

Tạp chí Khoa học Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS Vũ Văn Long

 

Ecological Engineering and Restoration of Eroded Muddy Coasts in South East Asia: Knowledge Gaps and

Recommendations

 

 

2021

 

 

Sustainability

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Marine algal species and marine protected area management: A case study in Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

 

 

2019

 

Ocean and Coastal Management

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Marine algal species and their distribution in

Phu Quoc marine protected area

 

2019

 

Data in brief

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Rong đỏ Laurencia (Rhodophyta) ở Phúc Quốc, Kiên Giang, Việt Nam: Hiện trạng phân bố

và nhận diện loài

 

 

2019

 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Hiện trạng phân bố và nhận diện loài rong mơ thuộc chi Sargassum (phaeophyta) ở Phú Quốc

- Kiên Giang

 

 

2019

Tạp chí Đại học Cần Thơ 2019/Số 55, tr.

57-66

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Khảo sát thành phần loài và phân bố ngành rong lục (Chlorophytoa) ở khu vực ven đảo và các hoàn đảo của Phú Quốc, tỉnh

Kiên Giang.

 

 

2018

 

Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam

TS Huỳnh Văn Tiền

 

 

 

 

 

Khảo sát sự phân bố và thành phần loài rong nâu (Ochrophyta-Phaeophyta) khu vực các đảo ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Đa dạng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học

trong nước thải sau biogas từ chuồng trại heo ở đồng

bằng sông Cửu Long

 

 

2017

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 2017/Số 2, tr.

34-38

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Tối ưu hóa khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học của chủng vi khuẩn Bacillus aryabhattai KG12S và thử nghiệm xử lý nước thải sau biogas từ

trại chăn nuôi heo

 

 

2015

 

Tạp chí Đại học Cần Thơ 2015/Số 37, tr.

32-41

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Tối ưu hóa khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học từ dòng vi khuẩn Bacillus megaterium LONG AN.51 và thử nghiệm xử

lý nước thải sau biogas chuồng trại chăn nuôi heo

2014

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 2014/Số 13, tr.

66-71

TS Huỳnh Văn Tiền

 

Phân lập, tuyển chọn và phân tích sự đa dạng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học trong chất thải sau biogas từ chuồng trại

heo ở ĐBSCL

2013

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 2013/Số 11, tr.

10-18

TS Huỳnh Văn Tiền

 

So sánh hiệu quả của các mô hình sản xuất tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng ở tỉnh Hậu Giang

2016

Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Bài tham luận "Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp cuả tỉnh Kiên Giang và một số giải pháp thích ứng để phát triển bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020”

2016

Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Lần 1, năm 2016

 

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

 

"Đánh giá hiệu quả mô hình trồng Lúa - Cá tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang"

2017

Tạp chí Trường Đại học An Giang

ISSN: 0866-8086

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

"Ảnh hưởng của kết hợp cây dã quỳ (Tithonia diversifolia) với cây Mai Dương (Mimosa pigra) đến lượng thức ăn ăn vào và sinh trưởng của dê thịt

2017

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi

ISSN: 1859-0802

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

"Đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp trong khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang"

2017

Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần 7 tại Hà Nội

ISBN: 978-604-913-615-3

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

"Ảnh hưởng của kết hợp cây Dã Quỳ (Tithonia Diversifolia) với cây Mai Dương (Mimosa Pigra) đến lượng thức ăn ăn vào và sinh trưởng của dê thịt

2017

Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và tài nguyên sinh vật lần 7 tại Hà Nội

ISBN: 978-604-913-615-3

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

"Effect of supplementing mimosa pigra on the in vitro methane production"

2017

Hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo" - Trường Đại học Kiên Giang

 

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Effect of mimosa pigra in diets on methane emission of growing goats

2018

Hội thảo quốc tế tại Lào "Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change "

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Effects of supplementation Camellia sinensis or Jackfruit (Artocapus heterophyllus) and coconut oil on N retention and methane production in

growing goats"

2018

Hội thảo quốc tế tại Lào "Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change "

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Effects of supplementation tannin-rich shrub on growth and carca characteristics in goats"

2018

Hội thảo quốc tế tại Lào "Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change "

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Effects of supplementation Mimosa pigra or Leucaena leucocephala and coconut oil on N retention and enteric methane emissions in growing goats.

2018

Hội thảo quốc tế tại Lào "Improving Food Security and Income Generation in Lower Mekong Basin through Sustainable Farming Systems under Climate Change "

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Thực trạng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường vùng ĐBSCL tại một số trường đại học

2018

Tạp chí Khoa học Cần Thơ

ISSN: 1859 – 025X

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

"Supplementing water spinach (Ipomoea aquatica) with foliage of Mimosa pigra or Leucaena leucocephala and coconut oil; effects on N retention and enteric methane emissions in growing goats"

2019

Tạp chí Livestock Research for Rural Development

Danh mục Scopus -Chỉ số ISSN 0121-3784

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Effects of supplementing tannin-rich shrubs to basal diet of

water spinach on growth and meat production of goats

2019

Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi

ISSN: 1859-0802

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Nghiên cứu xử lý phế phẩm khóm Tắc Cậu với rơm bằng phương pháp lên men làm
thức ăn cho gia súc nhai lại

 

2019

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2019 "Tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu"

Chỉ số ISBN: 978-604-67-1159-9

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Các giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gia súc nhai lại

 

2019

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2019 "Tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu"

Chỉ số ISBN: 978-604-67-1159-9

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Soybean foliage Glycine max (L.) for growing goats in the Mekong Delta of Vietnam

7/2020

Tạp chí Livestock Research for Rural Development

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

The effect of molasses on the chemical composition of ensiled soybean forage (Glycine max L. Merr.)

 

9/2020

Danh mục Scopus -Chỉ số ISSN 0121-3784

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Soybean foliage Glycine max (L.) for growing goats in the Mekong Delta of Vietnam

7/2020

Danh mục Scopus -Chỉ số ISSN 0121-3784

ThS Nguyễn Thị Ngọc Trang

 

Ảnh hưởng của iprobenfos lên tỷ lệ sống, enzyme cholinesterase và sinh trưởng của cá rô đồng (Anabas testudineus).

2017

Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và biến đổi khí hậu (1): 71-78. 

 

ThS Hồ Vũ Khanh

 

Khả năng sinh khí biogas của rơm và lục bình theo phương pháp ủ yếm khí theo mẻ với hàm lượng chất rắn khác nhau.

2017

Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và biến đổi khí hậu (1): 93-99. 

 

ThS Hồ Vũ Khanh

 

Phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp từ sản xuất lúa theo các biện pháp quản lý rơm rạ khác nhau – Một nghiên cứu ở vụ Thu Đông ở tỉnh An Giang, Việt Nam.

2018

Journal of Vietnamese Environment, 10 (1): 49 – 55.

ThS Hồ Vũ Khanh

 

Đánh giá hiệu quả kinh tế, đặc tính đất và phiêu sinh vật trên ruộng lúa sri và thâm canh
truyền thống tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.

2020

Tạp chí khoa học trường Đại Học Sư Phạm Tp Hồ Chí Minh, Tập 17, Số 12 (2020): 2130-2142

ThS Hồ Vũ Khanh

 

Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình canh tác lúa trong vùng đê bao trước và sau xã lũ tại huyện Tịnh Biên, An Giang.

2019

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia 2019: Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường trong tình hình mới, biến đổi khí hậu.

ThS Hồ Vũ Khanh

 

Effects of herbicide application (Sofix 300EC) and waterlogged rice straw degradation on organic rice yield in the double-cropping patterns.

2019

Journal of Vietnamese Environment.


 

ThS Hồ Vũ Khanh

 

Response of Feed Utilization and Greenhouse Gas Emissive Intensity of Cattle to Dietary Concentrate-To-Forage Ratio in Southwestern Vietnam

2019

International Journal of Animal Science

TS Danh Mô

 

Effects of the concentrate level on performance and methane emission from (Red Sindhi x Vietnamese) crossbred cattle in the Mekong Delta

2018

Journal of animal husbandry sciences and technics

TS Danh Mô

 

Đánh giá mô hình ước lượng sự phát thải mê tan do đường ruột bò lai sind  ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

2018

Hội thảo Nghiên cứu khoa học ở trường đại học thời kì Cách mạng công nghiệp 4.0

TS Danh Mô

 

Effect of dietary protein reduction of nitrogen excretion and grown of crossbred rabbits in The mekong delta of Vietnam

2017

Journal of animal husbandry sciences and technics

TS Danh Mô

 

Initial evaluating effects of some plant fluids and garlic extract on in vitro. methane production with inoculums source of goat rumen fluid

2017

Journal of animal husbandry sciences and technics

TS Danh Mô

 

Ảnh hưởng của mức năng lượng khẩu phần từ bắp cải phụ phẩm đến tăng trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của thỏ thịt lai (Newzeland x địa phương)

2016

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật chăn nuôi

TS Danh Mô